Contact

Privacy Statement

Algemeen
Procent België B.V. vindt privacybescherming van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom met zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze producten en diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Artikel 1 – Definities
1.1  Procent België B.V. (hierna: “PROCENT BELGIË”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, gevestigd aan de Philipssite 5 / Bus 1, 3001 Leuven, België, KvK-nummer 0688.591.221. PROCENT BELGIË voert haar onderneming in België en Nederland en zij slaat haar data op op servers in Nederland.
1.2  PROCENT BELGIË is geëngageerd om te voldoen aan toepasselijke Belgische en Europese privacyregelgeving zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (EU 2016/679, hierna: AVG).
1.3  PROCENT BELGIË verklaart in deze privacy statement in welke gevallen en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, voor welke doelen deze worden gebruikt en op welke wijze de persoonsgegevens worden beveiligd.
1.4  PROCENT BELGIË biedt de volgende diensten aan: Het maken van inkoopdeals en arrangeren van kickbacks (bypassesvergoedingen) ten behoeve van aangesloten ondernemingen binnen de Horeca, Retail, Sport, Vastgoed en Recreatie branches. Deze ondernemingen worden hierna aangeduid als “Lid” of “Leden” en zijn een overeenkomst aangegaan met PROCENT BELGIË betreffende haar dienstverlening.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1  Deze privacy statement is van toepassing op alle overeenkomsten tussen een Lid en PROCENT BELGIË alsmede met PROCENT BELGIË gelieerde ondernemingen, voor het gebruik de genoemde dienstverlening. De toepasselijkheid van andere privacy statements wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.2  Deze privacy statement van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die door PROCENT BELGIË alsmede met PROCENT BELGIË gelieerde ondernemingen verzameld worden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, en die betrekking hebben op natuurlijke personen, met inbegrip van onder meer de huidige, voormalige of toekomstige sollicitanten en werknemers van PROCENT BELGIË Leden en leveranciers/dienstverleners, partners/onderaannemers, aandeelhouders of  derden, met dien verstande dat onder “persoonsgegevens” wordt verstaan  alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon of over een persoon die  geïdentificeerd kan worden met middelen die redelijkerwijs kunnen worden aangewend voor deze identificatie.
2.3  PROCENT BELGIË is gerechtigd haar privacy statement te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van PROCENT BELGIË worden gepubliceerd en zullen vanaf dat moment van kracht zijn.
2.4  Indien enige bepaling in deze privacy statement nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. PROCENT BELGIË zal een nieuwe bepaling vaststellen, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 – Persoonsgegevens
3.1  Inzake de dienstverlening van PROCENT BELGIË verwerkt zij de volgende persoonsgegevens:

PROCENT BELGIË kan deze gegevens rechtstreeks van de Leden of van derden ontvangen, ten behoeve van haar dienstverlening. Wel blijven de Leden zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd.
3.2  Onder persoonsgegevens wordt zogenaamde geaggregeerde informatie, zoals informatie over een groep van producten of groep van gebruikers niet begrepen. Met geaggregeerde informatie kan PROCENT BELGIË beter trends en haar Leden leren begrijpen, dit om nieuwe functies producten dan wel dienstverlening te ontwikkelen. Deze privacy statement beperkt het verzamelen en verwerken van informatie op geaggregeerde niveau niet.

3.3  Wanneer u onze websites bezoekt, onze applicaties, diensten en tools gebruikt of op advertenties of overige content reageert, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of ander apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens omvatten maar zijn niet beperkt tot:

Wij hebben een apart Cookiereglement.

Artikel 4 – Doel
4.1  PROCENT BELGIË heeft de persoonsgegevens nodig om zo goed mogelijk uitvoering te geven aan haar dienstverlening voor haar Leden en het doen van nieuwe aanbieding als inkooporganisatie en belangenbehartiger. De Leden stemmen ermee in dat persoonsgegevens voor de volgende doeleinden wordt gebruikt:

Artikel 5 – Doorgifte van persoonsgegevens
5.1  PROCENT BELGIË kan de persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met deze privacy statement en de toepasselijke wet- en regelgeving, doch niet buiten de EU/EER, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland of de Verenigde Staten.
5.2  PROCENT BELGIË kan de persoonsgegevens delen met:

o    om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk bevel; of

o    indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of vervolging); of

o    indien het noodzakelijk is voor het handhaven van ons beleid of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;

Zonder het voorgaande te beperken, zal PROCENT BELGIË – in haar streven om de privacy te respecteren en de website vrij te houden van kwaadwillende personen of partijen – de persoonsgegevens overigens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij zij te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie noodzakelijk is om een dreigend letsel of dreigende financiële schade te voorkomen of om vermeende illegale activiteiten te melden.

Artikel 6 – Marketingdoeleinden
6.1  De Leden gaan ermee akkoord dat PROCENT BELGIË de verzamelde gegevens mag gebruiken om, al dan niet gepersonaliseerde, aanbiedingen te sturen of telefonisch contact op te nemen voor dienstverlening die interessant voor de Leden zouden kunnen zijn. Daarnaast gaan de Leden PROCENT BELGIË ermee akkoord om gegevens die bij gebruik van de dienstverlening worden gegenereerd aan derden ter beschikking te stellen voor commerciële doeleinden (dat wil zeggen, voor het (laten) benaderen van het Lid met aanbiedingen van deze derden). Voorts kan PROCENT BELGIË de persoonsgegevens combineren met gegevens die zij van andere bedrijven verzamelt en deze gebruiken om haar dienstverlening en functionaliteit te verbeteren en te personaliseren. Wanneer een Lid geen marketingberichten wenst te ontvangen, kan zij haar berichtvoorkeuren aangeven door een mail te sturen naar info@procent.com.

Artikel 7 – Bescherming en opslag
7.1  PROCENT BELGIË de kosten van tenuitvoerlegging – technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om te zorgen voor beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens en om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in de EU/EER.
7.2  PROCENT BELGIË volgt de algemeen aanvaarde standaarden om de persoonsgegevens te beveiligen, zowel op het moment van communicatie als het moment waarop zij de persoonsgegevens heeft ontvangen.
7.3  PROCENT BELGIË heeft fysieke, elektronische en beleidsmatige procedures die erop zijn gerecht om ongeautoriseerde toegang, verlies, of misbruik van Persoonsgegevens tegen te gaan.
7.4  PROCENT BELGIË gebruikt SSL (secured socket layer) technologie om de communicatie van gevoelige informatie (zoals toegangscodes) te versleutelen.
7.5  PROCENT BELGIË heeft een medewerker gegevensbescherming (hierna “MG”) aangesteld welke onafhankelijk toetst op de naleving van de AVG en overige privacy regelgeving door PROCENT%.
7.6  PROCENT BELGIË heeft de toegang tot de persoonsgegevens intern beperkt tot medewerkers, niet zijnde de MG, voor wie het noodzakelijk is om toegang tot de persoonsgegevens te hebben. Het is medewerkers, niet zijnde de MG, die daartoe niet bevoegd zijn, verboden om toegang te zoeken tot, of gebruik te maken van de persoonsgegevens. Het niet gevolg geven aan dit verbod kan leiden tot disciplinaire actie voor de betreffende medewerker.
7.7  De systemen van PROCENT BELGIË zijn zo ingericht dat medewerkers die daartoe niet geautoriseerd zijn, ook geen toegang kunnen zoeken tot de persoonsgegevens.
7.8  De persoonsgegevens worden uitsluitend bewaard zo lang deze nodig zijn voor de doelen zoals omschreven in artikel 4 en artikel 6, tenzij de persoonsgegevens op grond van de dan geldende wetgeving, boekhoudkundige vereisten of rapportage vereisten langer dienen te worden bewaard. Daarna zullen deze worden vernietigd.
7.9  De Leden gaan ermee akkoord dat PROCENT BELGIË bij het verwerken van de persoonsgegevens derde partijen mag inschakelen, waarmee PROCENT BELGIË verwerkingsovereenkomsten heeft afgesloten.

Artikel 8 – Diversen
8.1  Ondanks dat PROCENT BELGIË alle voorzorgmaatregelen heeft genomen en blijft nemen om de persoonsgegevens te beschermen, kan zich de situatie voordoen van een datalek. In dat geval zal PROCENT BELGIË binnen 48 uur nadat zij kennis heeft genomen van het datalek de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokken Leden op de hoogte vragen via de bij haar bekende contactgegevens.
8.2  Elk Lid heeft te allen tijd inzake zijn de persoonsgegevens het recht op inzage, informatie, vergetelheid en beperking, vanaf het moment van het inroepen van dat recht. PROCENT BELGIË zal altijd medewerking verlenen aan een Lid bij verzoeken om inzage, wijzigen of verwijdering van persoonsgegevens dan wel het intrekken van toestemming. Wel dient het desbetreffende Lid zich te identificeren bij PROCENT BELGIË.
8.3  Voor informatieverzoeken, vragen en klachten inzake deze privacy statement kan contact worden opgenomen met de klantenservice van PROCENT BELGIË, avg@procent.com of telefoonnummer + 31 35 737 02 06.
8.4  Op dit privacy statement is Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen betreffende dit privacy statement zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Hasselt.

Artikel 9- Cookieregelement
PROCENT% gebruikt cookies die uw persoonlijke voorkeuren onthouden en het navigeren door de website van PROCENT% vergemakkelijken.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op de harde schijf van uw computer¸ tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst. Elke keer dat u terugkeert naar dezelfde website, wordt de cookie gelezen en stuurt uw browser de relevante cookie naar de server van de website.

Welke cookies worden door PROCENT% gebruikt?
Bij PROCENT% gebruiken we de volgende typen cookies.

  1. Functionele cookies voor het vereenvoudigen van het gebruik van de website van PROCENT%. Hiermee zorgen we dat u bijvoorbeeld wordt herkend binnen de website.
  2. Analytische cookies: deze zorgt ervoor dat iedere keer dat u onze website bezoekt, er een (geanonimiseerde) cookie wordt genereerd. Deze cookies zien of u al eerder op de site bent geweest en wordt slechts bij een eerste bezoek genereerd. Deze cookies dienen enkel voor statistische doeleinden o.a.:

a.      Analyse frequentie en aantal bezoekers;
b.      Op welke pagina wordt gestart en wordt geëindigd;
c.      Hoelang er op de website wordt gekeken.

Op basis van deze cookies kan dit gedrag gedeeld met onze partners die op basis van dit gedrag relevante advertenties kunnen vertonen op andere websites en kanalen of voor inkoopdeals.

Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:
1. Het IP-adres;
2. Technische kenmerken zoals de browser die u gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox);
3. Wanneer en hoe lang u de PROCENT% website bezoekt of gebruikt en welke pagina’s u bekijkt.

Hoe lang bewaren wij deze cookies?
Sessiecookies worden automatisch gewist wanneer u de browser sessie op onze site sluit.

Permanente cookies worden maximaal gedurende 13 maanden op uw toestel bewaard, tenzij u de cookies wist via uw browserinstellingen en tevens wanneer u uw browsercache wist. Meer informatie over de duur van elke cookiecategorie die op onze site wordt gebruikt, is te vinden in uw cookie-instellingen.

Cookies accepteren
Indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zullen wij u om uw toestemming vragen alvorens via de website cookies worden geplaatst. Door het gebruiken van deze website na het accepteren van het cookiebericht (indien van toepassing), dat wordt weergegeven wanneer u voor het eerst een bezoek aan de Website brengt, of door het gebruiken van onze website, nadat u geconfronteerd bent met het cookiebericht, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies op uw apparaat in overeenstemming met de voorwaarden van dit cookiereglement.

Cookies uitschakelen of verwijderen
Via uw internetbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen. Ook is het mogelijk om uw internetbrowser zodanig in te stellen dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Een andere mogelijkheid is om aan te geven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van uw browser. Als u de cookies in uw browser verwijdert, worden ze na uw toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze website.

U kunt uw cookiesvoorkeuren ook beheren met behulp van de onderstaande links, voor een aantal van de meest populaire internetbrowsers:

Internet Explorer – http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
Google Chrome – https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647&p=cpn_cookies
Firefox- http://support.mozilla.org/en-US/kb/Blocking%20cookies
Safari – https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=en_US
Opera – http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy /

Wijzigingen cookieverklaring
PROCENT% behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit cookiereglement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan dit cookiereglement geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van het geldende cookiereglement op de hoogte bent. Voor meer informatie over de wijze waarop PROCENT% met persoonsgegevens omgaat verwijzen wij naar onze privacyverklaring, welke eveneens van toepassing op ons cookiebeleid. Daarnaast u kunt contact rechtstreeks opnemen met ons via: avg@procent.com.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Algemene contactgegevens PROCENT BELGIË: info@procent.com

Direct besparen?