Contact

Privacy Statement

Algemeen
Procent België B.V.B.A. vindt privacybescherming van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom met
zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een
individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. We hechten veel waarde aan de
bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement leggen we uit welke
persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze producten en diensten gebruikmaakt, waarom we deze
gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Artikel 1 – Definities
1.1 Probic B.V. (hierna: “PROCENT%”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd aan de Stadsring 161 B (3817 BA) te Amersfoort, Nederland, KvK-nummer 60693320. PROCENT% voert haar onderneming in Nederland en zij slaat haar data op op servers in Nederland.
1.2 PROCENT% is geëngageerd om te voldoen aan toepasselijke Nederlandse en Europese privacyregelgeving zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (EU 2016/679, hierna: AVG).
1.3 PROCENT% verklaart in deze privacy statement in welke gevallen en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, voor welke doelen deze worden gebruikt en op welke wijze de persoonsgegevens worden beveiligd.
1.4 PROCENT% biedt de volgende diensten aan: Het maken van inkoopdeals en arrangeren van kickbacks (bypassesvergoedingen) ten behoeve van aangesloten ondernemingen binnen de Horeca, Retail, Sport, Vastgoed en Recreatie branches. Deze ondernemingen worden hierna aangeduid als “Lid” of “Leden” en zijn een overeenkomst aangegaan met PROCENT% betreffende haar dienstverlening.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Dit privacy statement is van toepassing op alle overeenkomsten tussen een Lid en PROCENT BELGIË voor het
gebruik de genoemde dienstverlening. De toepasselijkheid van privacy statements wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
2.2 PROCENT BELGIË is gerechtigd het privacy statement te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van PROCENT
BELGIË worden gepubliceerd en zullen vanaf dat moment van kracht zijn.
2.3 Indien enige bepaling in dit privacy statement nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd
van kracht. PROCENT BELGIË zal een nieuwe bepaling vaststellen, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de
nietige of vernietigbare bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 – Persoonsgegevens
3.1 Persoonsgegevens is elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Inzake
de dienstverlening van PROCENT BELGIË verwerkt zij de volgende persoonsgegevens:

• Namen;
• Ondernemingsvormen;
• Geboortedata en geslacht;
• Adressen;
• Websites;
• Telefoonnummers;
• Bankrekeningnummers;
• Klantnummers;
• Ondernemingsnummers en/of identificatienummers;
• Fiscale nummers;
• Inkoopdata, afnamevolumes en omzetgegevens;
• Inlogcodes en wachtwoorden.

PROCENT BELGIË kan deze gegevens rechtstreeks van de Leden of van derden ontvangen, ten behoeve van haar
dienstverlening. Wel blijven de Leden zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens, tenzij dat
redelijkerwijs niet kan worden verlangd.

3.2 Onder persoonsgegevens wordt zogenaamde geaggregeerde informatie, zoals informatie over een groep van
producten of groep van gebruikers niet begrepen. Met geaggregeerde informatie kan PROCENT BELGIË beter
trends en haar Leden leren begrijpen, dit om nieuwe functies producten dan wel dienstverlening te ontwikkelen. Dit
privacy statement beperkt het verzamelen en verwerken van informatie op geaggregeerde niveau niet.

Artikel 4 – Doel
4.1 PROCENT BELGIË heeft de persoonsgegevens nodig om zo goed mogelijk uitvoering te geven aan haar
dienstverlening betreffende haar Leden en het doen van nieuwe aanbieding als inkooporganisatie en
belangbehartiger. Het Lid stemt ermee in dat persoonsgegevens voor de volgende doeleinden wordt gebruikt:

• Om het Lid gebruikt te laten maken van de dienstverlening en klantenondersteuning te leveren door middel van
e-mail of per telefoon;
• Om de dienstverlening, content en advertenties op het Lid af te stemmen, te meten en te verbeteren;
• Om contact met het Lid op te nemen, via e-mail, push notificatie, tekstbericht (SMS) of telefonisch;
• Om het Lid te informeren over de huidige en nieuwe dienstverlening, ten behoeve van gerichte
marketingactiviteiten;
• Updates en promotionele aanbiedingen, gebaseerd op de berichtvoorkeuren van de Leden, of voor enige andere
doeleinden voor zover beschreven in deze privacy statement;
• Voor interne algemene bedrijfsprocessen;
• Om mogelijk verboden of illegale activiteiten, fraude en inbreuken op de beveiliging te voorkomen, op te sporen
en te onderzoeken, en de algemene voorwaarden te handhaven.

Artikel 5 – Doorgifte van persoonsgegevens
5.1 PROCENT BELGIË kan de persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit privacy
statement en de toepasselijke wet- en regelgeving, doch niet buiten de EU/EER. Zoals verder omschreven in artikel
4, maakt PROCENT BELGIË de persoonsgegevens niet bekend aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder
de uitdrukkelijke toestemming van de Leden.
5.2 PROCENT BELGIË kan de persoonsgegevens delen met:

• Leveranciers, groothandels, fabrikanten en belangenbehartigers met wie PROCENT BELGIË een contract heeft
gesloten dan wel wiens medewerking vereist is om uitvoering te geven aan de dienstverlening;
• Bepaalde derden (zoals rechthebbenden van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst,
politie en andere wettelijke instanties), indien PROCENT BELGIË daartoe verplicht is op grond van wet- en
regelgeving of aanleiding zien op grond van deze privacy statement. PROCENT BELGIË kan de
persoonsgegevens delen:

– om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk bevel; of
– indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten (zoals fraude,
bedrog of vervolging); of
– indien het noodzakelijk is voor het handhaven van ons beleid of ter bescherming van de rechten en
vrijheden van anderen.

• Adverteerders indien de Leden via de Website interesse heeft getoond in de aanschaf van een in de Advertentie
aangeboden product en/of dienst of via de Website reageert op een Advertentie, om verdere communicatie en/of
de eventuele transactie (koop/verkoop) met betrekking tot het in de Advertentie aangeboden product en/of dienst
tussen het Lid en de Adverteerder mogelijk te maken.
• Andere derden waaraan het Lid toestemming heeft gegeven om de persoonsgegevens te delen;
• Ondernemingen waarmee PROCENT BELGIË in het kader van een reorganisatie van plan is te fuseren of
waardoor zij wordt overgenomen.

Zonder het voorgaande te beperken, zal PROCENT BELGIË – in haar streven om de privacy te respecteren en
de website vrij te houden van kwaadwillende personen of partijen – de persoonsgegevens overigens niet bekend
maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of
formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij zij te goeder trouw meent
dat de bekendmaking van informatie noodzakelijk is om een dreigend letsel of dreigende financiële schade te
voorkomen of om vermeende illegale activiteiten te melden.

Artikel 6 – Marketingdoeleinden
6.1 Het Lid gaat ermee akkoord dat PROCENT BELGIË de verzamelde gegevens mag gebruiken om, al dan niet
gepersonaliseerde, aanbiedingen te sturen of telefonisch contact op te nemen voor dienstverlening die interessant
voor het Lid zouden kunnen zijn. PROCENT BELGIË verkoopt geen persoonsgegevens niet aan derden voor
hun marketingdoeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Leden. Wel kan PROCENT BELGIË de
persoonsgegevens combineren met gegevens die zij van andere bedrijven verzamelt en deze gebruiken om haar
dienstverlening en functionaliteit te verbeteren en te personaliseren. Wanneer het Lid geen marketingberichten
wenst te ontvangen, kan zij haar berichtvoorkeuren aangeven door een mail te sturen naar info@procent.com.

Artikel 7 – Bescherming en opslag
7.1 PROCENT BELGIË zal – rekening houdend met de van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van
bescherming van persoonsgegevens, de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging – technische en
organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om te zorgen voor beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid
van de Persoonsgegevens en om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van
onrechtmatige verwerking. Alle persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in Nederland.
7.2 PROCENT BELGIË volgt de algemeen aanvaarde standaarden om de persoonsgegevens te beveiligen, zowel op
het moment van communicatie als het moment waarop zij de persoonsgegevens heeft ontvangen.
7.3 PROCENT BELGIË heeft fysieke, elektronische en beleidsmatige procedures die erop zijn gerecht om
ongeautoriseerde toegang, verlies, of misbruik van Persoonsgegevens tegen te gaan.
7.4 PROCENT BELGIË gebruikt SSL (secure socket layer) technologie om de communicatie van gevoelige informatie
(zoals toegangscodes) te versleutelen.
7.5 PROCENT BELGIË heeft een medewerker gegevensbescherming (hierna “MG”) aangesteld welke onafhankelijk
toetst op de naleving van de AVG en overige privacy regelgeving door PROCENT BELGIË.
7.6 PROCENT BELGIË heeft de toegang tot de persoonsgegevens intern beperkt tot medewerkers, niet zijnde de
MG, voor wie het noodzakelijk is om toegang tot de persoonsgegevens te hebben. Het is medewerkers, niet
zijnde de MG, die daartoe niet bevoegd zijn, verboden om toegang te zoeken tot, of gebruik te maken van de
persoonsgegevens. Het niet gevolg geven aan dit verbod kan leiden tot disciplinaire actie voor de betreffende
medewerker.
7.7 De systemen van PROCENT BELGIË zijn zo ingericht dat medewerkers die daartoe niet geautoriseerd zijn, ook
geen toegang kunnen zoeken tot de persoonsgegevens.
7.8 De persoonsgegevens worden uitsluitend bewaard zo lang deze nodig zijn voor de het doel zoals omschreven in
artikel 4, tenzij de persoonsgegevens op grond van de dan geldende wetgeving langer dienen te worden bewaard.
Daarna zullen deze worden vernietigd.
7.9 De Leden hebben uitdrukkelijk toestemming gegeven aan PROCENT BELGIË dat zij bij het verwerken van de
persoonsgegevens derde partijen mag inschakelen, waarmee PROCENT BELGIË verwerkingsovereenkomsten
heeft afgesloten.

Artikel 8 – Cookiereglement PROCENT%
PROCENT BELGIË gebruikt cookies die jouw persoonlijke voorkeuren onthouden en het navigeren door de website van
PROCENT BELGIË vergemakkelijken.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op de harde schijf van jouw computer¸ tablet of mobiele
telefoon wordt geplaatst. Elke keer dat jij terugkeert naar dezelfde website, wordt de cookie gelezen en stuurt jouw
browser de relevante cookie naar de server van de website.

Welke cookies worden door PROCENT BELGIË gebruikt?
Bij PROCENT BELGIË gebruiken we de volgende typen cookies.

1. Functionele cookies voor het vereenvoudigen van het gebruik van de website van PROCENT BELGIË. Hiermee
zorgen we dat u bijvoorbeeld wordt herkend binnen de website.
2. Analytische cookies: deze zorgt ervoor dat iedere keer dat jij onze website bezoekt, er een (geanonimiseerde)
cookie wordt gegenereerd. Deze cookies zien of jij al eerder op de site bent geweest en wordt slechts bij een eerste
bezoek gegenereerd. Deze cookies dienen enkel voor statistische doeleinden o.a.:

a. Analyse frequentie en aantal bezoekers;
b. Op welke pagina wordt gestart en wordt geëindigd;
c. Hoelang er op de website wordt gekeken.

Op basis van deze cookies kan dit gedrag gedeeld met onze partners die op basis van dit gedrag relevante advertenties
kunnen vertonen op andere websites en kanalen of voor inkoopdeals. Onder meer de volgende gegevens worden via
cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

1. Technische kenmerken zoals de browser die jij gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox);
2. Wanneer en hoe lang u de PROCENT BELGIË website bezoekt of gebruikt en welke pagina’s u bekijkt.

Cookies accepteren
Indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zullen wij u om jouw toestemming vragen alvorens via de website cookies
worden geplaatst. Door het gebruiken van deze website na het accepteren van het cookiebericht (indien van toepassing),
dat wordt weergegeven wanneer jij voor het eerst een bezoek aan de Website brengt, of door het gebruiken van onze
website, nadat jij geconfronteerd bent met het cookiebericht, ga jij akkoord met de plaatsing van cookies op jouw
apparaat in overeenstemming met de voorwaarden van dit cookiereglement.

Cookies uitschakelen of verwijderen
Via uw internetbrowser kun ijj cookies automatisch of handmatig verwijderen. Ook is het mogelijk om jouw
internetbrowser zodanig in te stellen dat jij een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Een andere
mogelijkheid is om aan te geven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid
de helpfunctie van jouw browser. Als u de cookies in jouw browser verwijdert, worden ze na uw toestemming opnieuw
geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze website.

Jij kunt uw cookiesvoorkeuren ook beheren met behulp van de onderstaande links, voor een aantal van de meest
populaire internetbrowsers:
Internet Explorer
Google Chrome
Firefox
Safari
Opera

Wijzigingen cookieverklaring
PROCENT BELGIË behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit cookiereglement. Elke aanpassing zal
op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan dit cookiereglement geregeld te raadplegen, zodat je altijd van
de inhoud van het geldende cookiereglement op de hoogte bent. Voor meer informatie over de wijze waarop PROCENT
BELGIË met persoonsgegevens omgaat verwijzen wij naar onze privacyverklaring, welke eveneens van toepassing op
ons cookiebeleid. Daarnaast kunt jij contact rechtstreeks opnemen met ons via: avg@procent.com.

Artikel 9 – Diversen
9.1 Ondanks dat PROCENT BELGIË alle voorzorgmaatregelen heeft genomen en blijft nemen om de
persoonsgegevens te beschermen, kan zich de situatie voordoen van een datalek. In dat geval zal PROCENT
BELGIË binnen 48 uur nadat zij kennis heeft genomen van het datalek de Autoriteit Persoonsgegevens en de
betrokken Leden op de hoogte vragen via de bij haar bekende contactgegevens.
9.2 Elk Lid heeft te allen tijd inzake zijn de persoonsgegevens het recht op inzage, informatie, vergetelheid en
beperking, vanaf het moment van het inroepen van dat recht. PROCENT BELGIË zal altijd medewerking verlenen
bij verzoeken om inzage, wijzigen of verwijdering van persoonsgegevens. Wel dient het desbetreffende Lid zich te
identificeren bij PROCENT BELGIË.
9.3 Voor informatieverzoeken, vragen en klachten inzake dit privacy statement kan contact worden opgenomen met de
klantenservice van PROCENT BELGIË, avg@procent.com of telefoonnummer +31 35 7370206 .
9.4 Op dit privacy statement is Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen betreffende dit privacy statement zullen
worden beslecht door de bevoegde rechter te Hasselt.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de
toezichthouder. Deze heet de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Algemene contactgegevens PROCENT BELGIË: info@procent.com

Direct besparen?