Kontakt

Datenschutz & Cookie

Algemeen
Probic B.V. vindt privacybescherming van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom met zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze producten en diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op.

Artikel 1 – Definities
1.1 Probic B.V. (hierna: “PROCENT%”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd aan de Stadsring 161 B (3817 BA) te Amersfoort, Nederland, KvK-nummer 60693320. PROCENT% voert haar onderneming in Nederland en zij slaat haar data op op servers in Nederland.
1.2 PROCENT% is geëngageerd om te voldoen aan toepasselijke Nederlandse en Europese privacyregelgeving zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (EU 2016/679, hierna: AVG).
1.3 PROCENT% verklaart in dit privacy statement in welke gevallen en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, voor welke doelen deze worden gebruikt en op welke wijze de persoonsgegevens worden beveiligd.
1.4 PROCENT% biedt de volgende diensten aan: Het maken van inkoopdeals en arrangeren van kickbacks (bypassesvergoedingen) ten behoeve van aangesloten ondernemingen binnen de Horeca, Retail, Sport, Vastgoed en Recreatie branches. Deze ondernemingen worden hierna aangeduid als “Lid” of “Leden” en zijn een overeenkomst aangegaan met PROCENT% betreffende haar dienstverlening.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Dit privacy statement is van toepassing op alle overeenkomsten tussen een Lid en PROCENT% voor het gebruik de genoemde dienstverlening. De toepasselijkheid van privacy statements wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 PROCENT% is gerechtigd het privacy statement te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van PROCENT% worden gepubliceerd en zullen vanaf dat moment van kracht zijn.
2.3 Indien enige bepaling in dit privacy statement nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. PROCENT% zal een nieuwe bepaling vaststellen, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 – Persoonsgegevens
3.1 Persoonsgegevens is elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Inzake de dienstverlening van PROCENT% verwerkt zij de volgende persoonsgegevens:
• Namen;
• Ondernemingsvormen;
• Geboortedata en geslacht;
• Adressen;
• Websites;
• Telefoonnummers;
• Bankrekeningnummers;
• Klantnummers;
• KvK-nummers en/of identificatienummers;
• BTW-nummers;
• Inkoopdata, afnamevolumes en omzetgegevens;
• Inlogcodes en wachtwoorden.

PROCENT% kan deze gegevens rechtstreeks van de Leden of van derden ontvangen, ten behoeve van haar dienstverlening. Wel blijven de Leden zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd.
3.2 Onder persoonsgegevens wordt zogenaamde geaggregeerde informatie, zoals informatie over een groep van producten of groep van gebruikers niet begrepen. Met geaggregeerde informatie kan PROCENT% beter trends en haar Leden leren begrijpen, dit om nieuwe functies producten dan wel dienstverlening te ontwikkelen. Dit privacy statement beperkt het verzamelen en verwerken van informatie op geaggregeerde niveau niet.

Artikel 4 – Doel
4.1 PROCENT% heeft de persoonsgegevens nodig om zo goed mogelijk uitvoering te geven aan haar dienstverlening betreffende haar Leden en het doen van nieuwe aanbieding als inkooporganisatie en belangbehartiger. Het Lid stemt ermee in dat persoonsgegevens voor de volgende doeleinden wordt gebruikt:
• Om het Lid gebruikt te laten maken van de dienstverlening en klantenondersteuning te leveren door middel van
e-mail of per telefoon;
• Om de dienstverlening, content en advertenties op het Lid af te stemmen, te meten en te verbeteren;
• Om contact met het Lid op te nemen, via e-mail, push notificatie , tekstbericht (SMS) of telefonisch;
• Om het Lid te informeren over de huidige en nieuwe dienstverlening, ten behoeve van gerichte marketingactiviteiten,
• Updates en promotionele aanbiedingen, gebaseerd op de berichtvoorkeuren van de Leden, of voor enige andere doeleinden voor zover beschreven in deze privacy statement;
• Voor interne algemene bedrijfsprocessen.
• Om mogelijk verboden of illegale activiteiten, fraude en inbreuken op de beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, en de algemene voorwaarden te handhaven;

Artikel 5 – Doorgifte van persoonsgegevens
5.1 PROCENT% kan de persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit privacy statement en de toepasselijke wet- en regelgeving, doch niet buiten de EU/EER. Zoals verder omschreven in artikel 4, maakt PROCENT% de persoonsgegevens niet bekend aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Leden.
5.2 PROCENT% kan de persoonsgegevens delen met:
• Leveranciers, groothandels, fabrikanten en belangenbehartigers met wie PROCENT% een contract heeft gesloten dan wel wiens medewerking vereist is om uitvoering te geven aan de dienstverlening;
• Bepaalde derden (zoals rechthebbenden van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties), indien PROCENT% daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van deze privacy statement. PROCENT% kan de persoonsgegevens delen:

– om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk bevel; of
– indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of vervolging); of
– indien het noodzakelijk is voor het handhaven van ons beleid of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

• Adverteerders indien de Leden via de Website interesse heeft getoond in de aanschaf van een in de Advertentie aangeboden product en/of dienst of via de Website reageert op een Advertentie, om verdere communicatie en/of de eventuele transactie (koop/verkoop) met betrekking tot het in de Advertentie aangeboden product en/of dienst tussen het Lid en de Adverteerder mogelijk te maken.
• Andere derden waaraan het Lid toestemming heeft gegeven om de persoonsgegevens te delen;
• Ondernemingen waarmee PROCENT% in het kader van een reorganisatie van plan is te fuseren of waardoor zij wordt overgenomen.
Zonder het voorgaande te beperken, zal PROCENT% – in haar streven om de privacy te respecteren en de website
vrij te houden van kwaadwillende personen of partijen – de persoonsgegevens overigens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij zij te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie noodzakelijk is om een dreigend letsel of dreigende financiële schade te voorkomen of om vermeende illegale activiteiten te melden.

Artikel 6 – Marketingdoeleinden
6.1 Het Lid gaat ermee akkoord dat PROCENT% de verzamelde gegevens mag gebruiken om, al dan niet gepersonaliseerde, aanbiedingen te sturen of telefonisch contact op te nemen voor dienstverlening die interessant voor het Lid zouden kunnen zijn. PROCENT% verkoopt geen persoonsgegevens niet aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Leden. Wel kan PROCENT% de persoonsgegevens combineren met gegevens die zij van andere bedrijven verzamelt en deze gebruiken om haar dienstverlening en functionaliteit te verbeteren en te personaliseren. Wanneer het Lid geen marketingberichten wenst te ontvangen, kan zij haar berichtvoorkeuren aangeven door een mail te sturen naar info@procent.com.

Artikel 7 – Bescherming en opslag
7.1 PROCENT% zal – rekening houdend met de van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging – technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om te zorgen voor beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens en om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in Nederland.
7.2 PROCENT% volgt de algemeen aanvaarde standaarden om de persoonsgegevens te beveiligen, zowel op het moment van communicatie als het moment waarop zij de persoonsgegevens heeft ontvangen.7.3 PROCENT% heeft fysieke, elektronische en beleidsmatige procedures die erop zijn gerecht om ongeautoriseerde toegang, verlies, of misbruik van Persoonsgegevens tegen te gaan.
7.4 PROCENT% gebruikt SSL (secured socket layer) technologie om de communicatie van gevoelige informatie (zoals toegangscodes) te versleutelen.
7.5 PROCENT% heeft een medewerker gegevensbescherming (hierna “MG”) aangesteld welke onafhankelijk toetst op de naleving van de AVG en overige privacy regelgeving door PROCENT%.
7.6 PROCENT% heeft de toegang tot de persoonsgegevens intern beperkt tot medewerkers, niet zijnde de MG, voor wie het noodzakelijk is om toegang tot de persoonsgegevens te hebben. Het is medewerkers, niet zijnde de MG, die
daartoe niet bevoegd zijn, verboden om toegang te zoeken tot, of gebruik te maken van de persoonsgegevens. Het niet gevolg geven aan dit verbod kan leiden tot disciplinaire actie voor de betreffende medewerker.
7.7 De systemen van PROCENT% zijn zo ingericht dat medewerkers die daartoe niet geautoriseerd zijn, ook geen toegang kunnen zoeken tot de persoonsgegevens.
7.8 De persoonsgegevens worden uitsluitend bewaard zo lang deze nodig zijn voor de het doel zoals omschreven in artikel 4, tenzij de persoonsgegevens op grond van de dan geldende wetgeving langer dienen te worden bewaard. Daarna zullen deze worden vernietigd.
7.9 De Leden hebben uitdrukkelijk toestemming gegeven aan PROCENT% dat zij bij het verwerken van de persoonsgegevens derde partijen mag inschakelen, waarmee PROCENT% verwerkingsovereenkomsten heeft afgesloten.

Artikel 8 – Cookiereglement PROCENT%
PROCENT% gebruikt cookies die uw persoonlijke voorkeuren onthouden en het navigeren door de website van PROCENT% vergemakkelijken.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op de harde schijf van uw computer¸ tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst. Elke keer dat u terugkeert naar dezelfde website, wordt de cookie gelezen en stuurt uw browser de relevante cookie naar de server van de website.

Welke cookies worden door PROCENT% gebruikt?
Bij PROCENT% gebruiken we de volgende typen cookies.

1.    Functionele cookies voor het vereenvoudigen van het gebruik van de website van PROCENT%. Hiermee zorgen we dat u bijvoorbeeld wordt herkend binnen de website.
2.    Analytische cookies: deze zorgt ervoor dat iedere keer dat u onze website bezoekt, er een (geanonimiseerde) cookie wordt gegenereerd. Deze cookies zien of u al eerder op de site bent geweest en wordt slechts bij een eerste bezoek genereerd. Deze cookies dienen enkel voor statistische doeleinden o.a.:

a.       Analyse frequentie en aantal bezoekers;
b.       Op welke pagina wordt gestart en wordt geëindigd;
c.       Hoelang er op de website wordt gekeken.

Op basis van deze cookies kan dit gedrag gedeeld met onze partners die op basis van dit gedrag relevante advertenties kunnen vertonen op andere websites en kanalen of voor inkoopdeals.
Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

1.    technische kenmerken zoals de browser die u gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox);
2.    wanneer en hoe lang u de PROCENT% website bezoekt of gebruikt en welke pagina’s u bekijkt.

Cookies accepteren
Indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zullen wij u om uw toestemming vragen alvorens via de website cookies worden geplaatst. Door het gebruiken van deze website na het accepteren van het cookiebericht (indien van toepassing), dat wordt weergegeven wanneer u voor het eerst een bezoek aan de Website brengt, of door het gebruiken van onze website, nadat u geconfronteerd bent met het cookiebericht, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies op uw apparaat in overeenstemming met de voorwaarden van dit cookiereglement

Cookies uitschakelen of verwijderen
Via uw internetbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen. Ook is het mogelijk om uw internetbrowser zodanig in te stellen dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Een andere mogelijkheid is om aan te geven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van uw browser. Als u de cookies in uw browser verwijdert, worden ze na uw toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze website.

U kunt uw cookiesvoorkeuren ook beheren met behulp van de onderstaande links, voor een aantal van de meest populaire internetbrowsers:
Internet Explorer
Google Chrome
Firefox
Safari
Opera

Wijzigingen cookieverklaring
PROCENT% behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit cookiereglement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan dit cookiereglement geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van het geldende cookiereglement op de hoogte bent. Voor meer informatie over de wijze waarop PROCENT% met persoonsgegevens omgaat verwijzen wij naar onze privacyverklaring, welke eveneens van toepassing op ons cookiebeleid. Daarnaast u kunt contact rechtstreeks opnemen met ons via: avg@procent.com.

Artikel 9 – Diversen
9.1 Ondanks dat PROCENT% alle voorzorgmaatregelen heeft genomen en blijft nemen om de persoonsgegevens te beschermen, kan zich de situatie voordoen van een datalek. In dat geval zal PROCENT% binnen 48 uur nadat zij kennis heeft genomen van het datalek de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokken Leden op de hoogte vragen via de bij haar bekende contactgegevens.
9.2 Elk Lid heeft te allen tijd inzake zijn de persoonsgegevens het recht op inzage, informatie, vergetelheid en beperking, vanaf het moment van het inroepen van dat recht. PROCENT% zal altijd medewerking verlenen bij verzoeken om inzage, wijzigen of verwijdering van persoonsgegevens. Wel dient het desbetreffende Lid zich te identificeren bij PROCENT%.
9.3 Voor informatieverzoeken, vragen en klachten inzake dit privacy statement kan contact worden opgenomen met de klantenservice van PROCENT%, avg@procent.com of telefoonnummer 035 – 737 02 06.
9.4 Op dit privacy statement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen betreffende dit privacy statement zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Procent
info@procent.com

<
Sofort Geld sparen?